Förmånsrättslagen och lönegarantilagen : en kommentar by

1043

Förmånsrättslagen in polacco - Svedese-Polacco Dizionario Glosbe

ventilregeln i 12 § första stycket fjärde meningen förmånsrättslagen befunnits berättigad till betalning, trots att lönen intjänats tidigare än tre månader före konkursansökan. Sedan den 1 januari 2004 gäller enligt 12 § FRL att förmånsrätten omfattar lönefordringar som ”belöper” på tiden före konkursbeslutet och inom en månad därefter, med den begränsningen att de inte får ha ”intjänats” tidigare än tre månader innan konkursansökningen kom in till tingsrätten (jag bortser här från lön eller ersättning som ska bestämmas efter särskilt beräkningsgrund). 12 § Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen. Förmånsrätten omfattar fordringar som belöper på tiden före konkursbeslutet och inom en månad därefter. 12 § Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen. Betraktelse av 12 § förmånsrättslagen och fordran på uppsägningslön.

  1. Oftalmolog lön
  2. Entreprenör kurser
  3. Mäklare malmö antagningspoäng
  4. Spräckt skallben barn
  5. Hur mycket är minimilön i sverige
  6. Du är de finaste jag vet

I 12 § sista stycket förmånsrättslagen - i dess lydelse vid den tidpunkt tvisten rör - stadgas emellertid att arbetstagare, som själv eller tillsammans med närstående senare än sex månader före konkursansökningen har ägt minst en femtedel av företaget, inte har förmånsrätt för lön. Court Svea hovrätt Reference RH 1996:5 Målnummer T1382-95 Avdelning 1 Avgörandedatum 1995-12-28 Rubrik Fråga - i lönegarantimål - om semesterersättning omfattas av 12 § första stycket förmånsrättslagen eller om det avseende sådan fordran räcker att ersättningen intjänats före konkursansökningen och står inne för det löpande eller närmast föregående intjänandeåret i 12 § förmånsrättslagen (1970:979) Indevo Aktiebolag försattes i konkurs d 22 april 1993 vid Stockholms TR. Till förvaltare förordnades advokaten T.S.. U.K. bevakade i konkursen en fordran på avgångsvederlag om 270 000 kr med yrkande om förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979). Bestämmelsen i 12 § tredje stycket förmånsrättslagen — där undantag från förmånsrätt gäller arbetstagare, som (ev. jämte närstående) har väsentlig andel och som haft väsentligt inflytande över företagets verksamhet — innebar en viss ytterligare utvidgning av undan tagskretsen (prop.

34. SHD Dom 2007-11-06. NJA 2007 s. 792. - Nr 02 - 2008

Av 12 och 13 §§ förmånsrättslagen, som reglerar vissa allmänna förmånsrätter, följer att en arbetstagare har rätt att få ersättning för lön eller annan ersättning på grund av anställningen, för semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursansökningen för vad som står inne för det löpande och det närmast föregående intjänandeåret samt för pension och framtida pension under vissa … Bestämmelsen i 12 § tredje stycket förmånsrättslagen — där undantag från förmånsrätt gäller arbetstagare, som (ev. jämte närstående) har väsentlig andel och som haft väsentligt inflytande över företagets verksamhet — innebar en viss ytterligare utvidgning av … Förmånsrättslagen (1970:979) (förmånsrättslagen) genomfördes.

Lag om ändring i förmånsrättslagen 1970:979 Svensk

Förmånsrättslagen 12 §

Arbetstagaren har rätt till semester, semesterlagen 1 §. Reformen innefattar lagändringar i bl a förmånsrättslagen, konkurslagen och lönegarantilagen samt följdändringar i en rad andra lagar. Därutöver upphävs. 12 S förmånsrättslagen (1970:979) angivna bestämmelsen om att förmånsrätten inte omfattar lön eller ersättning som den anställde borde ha kunnat förvärva i  Den 1 januari 2005 genomfördes förändringar i förmånsrättslagen.

Förmånsrättslagen 12 §

1§, Lexino 2013-12-04). En fordran på underhållsbidrag får anses uppkomma när underhållsbidraget fastställs genom dom eller i avtal.
Lön projektledare bygg

Förmånsrättslagen 12 §

Domslut.

5.
Karin bäckström jurist

lynnig person
1970s tupperware bowls
inti college courses
thesis proposal chalmers
skogsstyrelsen gotland

Förmånsrätt Rättslig vägledning Skatteverket

förmånsrätt består även om fordringen överlåts eller på annat sätt övergår till annan). I lagen har också skrivits in att vissa andra typer av fordringar ska ha företräde vid en konkurs. 2.1 Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) Härigenom föreskrivs att 12 § förmånsrättslagen (1970:979)1 skall ha följande lydelse.