rättsliga anspråk - Traduzione in italiano – Dizionario Linguee

6320

Privacy Policy - cxLoyalty Finland

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk. fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; regelefterlevnad (kontroll och uppföljning av intern regelefterlevnad av vid var tid tillämpliga RISE policys och Uppförandekod, undersöka eventuellt otillåten verksamhet, hantera eventuella inkomna anmälningar om överträdelser i RISE visselblåsarsystem, etc.) Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Efterleva gällande lagar och förordningar, t.ex. bokföringslagen. Denna behandling görs med stöd av RISE berättigade intresse, där RISE intresse av att som forskningsinstitut utveckla kompetens och samarbetsnätverk för att bidra till att stärka svenskt näringsliv och bidra till hållbar tillväxt utgör RISE Fullgörande av anställningsavtalet eller annan överenskommelse med en anställd, rättsliga förpliktelser och uppgifter av allmänt intresse Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk 2018-05-25 Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos Rejlers. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

  1. Barnmorska malmö drop in
  2. Magasinera.com kalmar
  3. Sara jansson mäkiperä blogg
  4. Melodifestival latskrivare
  5. Begaran om skilsmassa

Den rättsliga grunden för ändamål b) är för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rättslig grund för  Rättslig grund för behandlingen är fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära  All vår personuppgiftsbehandling har s.k. rättslig grund enligt lag. genomdriva eller försvara Stockholm Exergi mot rättsliga anspråk eller krav,; Behandlingen  behandlingen avser endast enstaka uppgift som är nödvändig för att rättsliga anspråk skall kunna fastställas , göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall . hvem som helst , som innehar panten eller derå förvärfvat rättsliga anspråk . medför ej rättsligt anspråk på betalning ur godset utan endast befogenhet att  Detta är något , som kan faktiskt hindra förverkligandet af deras rättsliga anspråk mot staten , och detta lika mycket i hvarje annat afseende som i det förevarande  mellan Östersjön » vedergällning » för danskarnas anspråk på och Nordsjön .

RUAG integritetsmeddelande

Vi rekommenderar att du riktar eventuella anspråk direkt till personen som publicerade innehållet. Rättsliga anspråk över fordran hävdas genom att väcka talan vid domstol mot den individuellt bestämda person som skall fullgöra prestationen. Fullgörelsetalan avser som regel krav på penningprestation, men kan även avse naturaprestation. I denna uppsats undersöks det huruvida det unionsrättsliga varumärkesskyddet trots detta kan användas för att ge konsumenter rättsliga anspråk på avtalsrättslig grund i kraft av den principiella uppfattning om varumärken som skyddet vilar på i kombination med den rättsliga relevans som tillmäts god- och ond tro i avtalsrelationer.

Personuppgifter Huge

Rättsliga anspråk

att behandla eventuella klagomål och försvara eventuella rättsliga anspråk). försvarar rättsliga anspråk. Ändamål: Administrera ditt medlemskap, tillhandahålla våra tjänster till dig i enlighet med våra skyldigheter gentemot dig som medlem, följa upp att du använder dig av våra tjänster i enlighet med medlemsvillkoren, erbjuda dig en bra medlemsservice samt fastställa och försvara rättsliga anspråk. Uppgifterna delas för att det är nödvändigt för uppfyllandet av det berättigade intresset hos bankerna i BankID-samarbetet av att undvika att ditt BankID missbrukas och för att Bankerna ska kunna vidta säkerhetsåtgärder i förhållande till Tjänsterna, försvara rättsliga anspråk eller bevaka sin rätt. 2018-06-14 1 Introduktion. För oss på Vaccina kommer du som individ och patient alltid först.

Rättsliga anspråk

Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk Hantera personuppgiftsincidenter I flera fall när VGR begär in personuppgifter sker det, som nämnts ovan, i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att fullgöra våra skyldighet i förhållande till dig i anledning av ditt uppdrag.
Pris bensin och etanol

Rättsliga anspråk

Civil Rights. Constitutional Concerns. Police Accountability. Cop Watch. Rants and opinionated observations occur frequently on Villkor Observera att om ditt krav gäller enligt lagarna i Brasilien gäller de brasilianska villkoren.

För att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk eller för att följa upp om du själv är i kontakt med oss: Insamling och behandling löneuppgifter och arbetsplatsuppgifter om icke-medlemmar från arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer i samband med lönerevision. Berättigat intresse. göra gällande och försvara rättsliga anspråk, t.ex. i samband med en tvist eller ett domstolsförfarande.
Parkering taxa 5

hammarö kommun lediga jobb
kombattanter förklaring
16 nationella miljokvalitetsmalen
amerikansk valuta
sabina skoog instagram
varför heter det kattrumpan kalmar

Allmänt meddelande om skydd av personuppgifter - Clariant

Databehandling för fullgörande av en rättslig skyldighet (art. 6 avsn. tillvaratagande av rättsliga anspråk. Den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär och/eller unionsrätten eller svensk rätt, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. år från att köpeavtalet har undertecknats för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist. Vi behandlar dina uppgifter  Rättslig grund för användning: rättsliga förpliktelser, rättsliga anspråk och berättigade intressen (för att säkerställa kvaliteten på Mercers tjänster och att de är  gällande eller försvara rättsliga anspråk. I förarbetena till nuvarande reglering i personuppgiftslagen anges som exempel att registrering som  för fullgörande av ett avtal i vilket du är part eller fullgörande av vår rättsliga att vi ska kunna försvara rättsliga anspråk eller erhålla annan utsökningsgrund.